بررسی تاثیر نمونه برداری فصلی، نوع محیط کشت، غلظت و نوع تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی نسترن وحشی (<i>Rosa canina</i> L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نسترن وحشی (Rosa canina L) یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و دارویی، به عنوان پایه برای اکثر رزهای زینتی از جمله رزهای هیبرید بکار می رود. رشد سریع همراه با صفات مطلوب و ایجاد گیاهان سالم و عاری از بیماری از نتایج اصلی تکثیر درون شیشه ای رز است. از اینرو این پژوهش به منظور ارائه دستورالعمل ریزازدیادی این گیاه با استفاده از ریزنمونه های گره انجام شد. عوامل زیادی از جمله نوع، غلظت و حالت محیط کشت، فصل نمونه برداری، نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد در چندین آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. ضدعفونی ریزنمونه به طور قابل توجهی تحت تاثیر زمان غوطه وری در غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و همچنین فصل نمونه برداری ریزنمونه قرار گرفت. ریزنمونه های برداشت شده در زمستان که با هیپوکلریت سدیم یک درصد تیمار شده بودند کمترین میزان آلودگی و بیشترین درصد زنده مانی را نشان دادند. درصد استقرار ریزنمونه تحت تاثیر محیط کشت و همچنین غلظت IBA و BAP قرار گرفت. بالاترین درصد استقرار ریزنمونه در محیط کشت MS دارای 0.3 میلی گرم در لیتر BAP و یا 0.4 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد. محیط کشت جامد MS با 0.5 میلی گرم در لیتر BAP تاثیر زیادی بر پرآوری داشت. نتایج آزمایش ثابت کرد که بیشترین درصد ریشه زایی در محیط کشت ½ MS  با 2 میلی گرم در لیتر IBA به دست می آید. پس از سازگاری (با بیش از 80 درصد زنده مانی)، در نهایت گیاهان تولید شده به گلخانه منتقل شدند. با استفاده از یافته های حاضر، نسترن وحشی را می توان به سرعت به صورت تجاری برای اهداف اصلاحی و حفاظتی تکثیر نمود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
267 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702855 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!