بستری برای تحولات محیط زیستی با رویکرد آموزشی و پژوهشی مدارس سبز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طبیعت سرمایه ی تکرارنشدنی و درعین حال، تخریب پذیر است که با راهکارهای مختلف می توان از بین رفتن و نابودی آن را به تاخیر انداخت یا آن را احیا کرد؛ چراکه مهم ترین بستر برای زندگی انسان ها، جانوران و گیاهان وجود محیط زیست است که حفظ آن ارتباط مستقیمی با نحوه ی برخورد انسان با محیط زیست دارد؛ بنابراین، به کارگیری روش های عملیاتی برای حفظ محیط زیست با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بایستی چراغ راه حفظ محیط زیست باشد. در بین اهداف حفظ محیط زیست، آموزش از کودکی یکی از اهداف موثر حفظ اقلیم است؛ زیرا دوره ی آموزش ماندگار کودکی به ایجاد رفتار پایدار در نوجوانی، بزرگ سالی و سالمندی منجر می شود. بنابراین، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی رویکرد آموزشی و پژوهشی مدارس سبز صورت گرفته است.
مطالعه ی حاضر مطالعه ی مروری نقلی ساده ای است که طی جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Schoolar، ISI، Pubmed و Uptodate در سال های 2006 الی 2022 با کلیدواژه های؛ مدرسه ی سبز، آموزش و پژوهش، بسترسازی آموزشی، محیط زیستی و تحولات زیستی صورت گرفت. در جست وجوی ابتدایی، 153 مقاله ی فارسی و انگلیسی به دست آمد و در نهایت، با اعمال معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 15 مقاله استخراج شد.
یافته های حاصل از تحلیل مطالعات مرتبط نشان داد که ترویج فرهنگ ساخت محیط های آموزشی و پژوهشی مانند مدرسه ی سبز (تاکید بر تعمیم و توسعه ی فرهنگ حفظ محیط زیست در حوزه های شهرسازی) می تواند بر ترویج روزافزون این مهم موثر باشد؛ بنابراین، فراهم سازی بستر برای تحصیل فراگیران در مدارس سبز به دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استراتژی تامین سلامت انسانی و محیط‎زیستی منجر می شود و به تبع آن، حفظ اقلیم برای تمامی موجودات زنده فراهم خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2703190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!