توسعه ی پایدار آموزش در دانشگاه با جهت گیری کارآفرینانه ی سبز یک راه حل سلامت محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظام های آموزشی مختلف در دنیا نیازمند اصلاح، ترمیم و توسعه در حوزه ی آموزش و پژوهش هستند تا سازمان ها را در دستیابی به شاخص های ارتقا کمک کنند. در این بین، توسعه ی آموزشی یکی از هدف های عالی نظام آموزشی دنیا است. بر این اساس، انتخاب رویکردهای توسعه دهنده ی کارآمد و محرک آموزشی همانند رویکرد کارآفرینی سبز می تواند سرعت توسعه را تضمین کند. بر این اساس، مطالعه ی حاضر با هدف توسعه ی پایدار آموزش در دانشگاه با جهت گیری کارآفرینانه ی سبز یک راه حل سلامت محور ارائه شده است.
مطالعه ی حاضر که مطالعه ای مروری، نقلی و ساده است، طی جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی مختلف فارسی و انگلیسی زبان در طی سال های 2011 الی 2023 و با کلیدواژه های؛ توسعه ی پایدار، آموزش، دانشگاه، کارآفرینانه ی سبز، کارآفرینی سبز و سلامت محور صورت گرفته است. تعداد 85 مقاله به دو زبان از پایگاه داده ها یافت شد که بعد از بررسی، نقد، غربالگری و استخراج یافته ها، در انتها، 17 مقاله وارد مطالعه شدند. براساس هدف مطالعه، یافته های پژوهش استخراجی نشان داد که کارآفرینی سبز یکی از عوامل مهم رفع چالش های توسعه ی پایدار آموزشی است که با به کارگیری روش های موثر می تواند نقش بسزایی در سلامت منطقه ای، بین المللی و جهانی ایفا کند. موسسات، مدارس، دانشگاه ها و تمامی سازمان های آموزشی و پژوهشی با اتخاذ تصمیمات خرد و کلان با روش کارآفرینی سبز می توانند در حفظ و ارتقای توسعه ی آموزشی و همچنین، در اشاعه و گسترش آموزش پایدار، عامل بسزایی باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2703193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!