اثر پساب مزارع پرورش میگو بر تنوع و تراکم جوامع ماکروبنتیک ساحل دلوار (استان بوشهر)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر تنوع و تراکم جوامع بی مهرگان کفزی ساحل دلوار (استان بوشهر) بود. بدین منظور، نمونه برداری از رسوبات ساحل دلوار (6 ایستگاه و 3 تکرار به ازای هر ایستگاه) به وسیله نمونه بردار گرب ون وین (15×15 سانتی متر مربع) طی دوره پرورش برای مدت 8 ماه (از اردیبهشت لغایت مهر ماه و دو ماه شامل فروردین و آبان به عنوان شاهد) انجام گرفت. همچنین دانه بندی رسوبات بستر، بافت خاک و نیز مجموع مواد آلی (TOM) رسوبات اندازه گیری شد. در این تحقیق 15 خانواده از بی مهرگان کفزی در 7 راسته و 5 رده شناسایی شدند. همچنین بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی شناسایی شده، نشان داد که حداکثر تراکم در فروردین ماه (82±103 عدد در مترمربع) و حداقل تراکم در تیر ماه (41±70 عدد در مترمربع) بود. همچنین ایستگاه پنج با 40±115 عدد در مترمربع و ایستگاه یک با 40±62 عدد در مترمربع به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین تراکم بودند که تعداد تراکم کل بی مهرگان کفزی در 8 ماه نمونه برداری 581±15490 عدد در مترمربع محاسبه شد. با توجه به نتایج  حاصل ازاین تحقیق ، پساب مزارع پرورش میگو اثر معنی داری بر فراوانی و تنوع بی مهرگان کفزی ساحل دلوار ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2703420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!