بررسی تقابلات شیعیان هزاره و امیرعبدالرحمن خان (1319-1297ق) در افغانستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تقابلات و تعارضات شیعیان هزاره و عبدالرحمن خان در افغانستان به انجام رسیده است. سیاست-های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عبدالرحمن خان سبب بروز نارضایتی جدی در میان هزاره ها شده بود به گونه ای که دوران حکومت وی را می توان سخت ترین دروان تاریخی شیعیان و قوم هزاره در افغانستان دانست. نارضایتی ها تبدیل به قیام مسلحانه در چند مرحله گردید و به نظر می رسد این قیامها بهانه کافی برای پاکسازی قومی- مذهبی شیعیان هزاره افغانستان را دراختیار امیرعبدالرحمن قرار داده بود. سرکوب شیعیان هزاره به اندازه ای گسترده بود که حتی سبب واکنش دولت قاجار و علمای شیعه در این دوره گردیده است.یافته ها بیانگر آن است که: اختلافات میان هزاره ها و حکومت مرکزی ریشه در چند عامل داشته: تفاوت مذهبی میان هزاره ها و حکومت مرکزی، تعارض منافع عبدالرحمن خان و میرهای هزاره، کوچ اجباری برخی از هزاره ها و پاره ای دیگر از مسائل اجتماعی و اقتصادی، مهمترین عوامل تقابلات و تعارضات میان شیعیان هزاره و امیرعبدالرحمن خان به شمار می روند. روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.در نهایت بر پایه ی یافته های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به عمل آمده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2704439 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!