نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه هاچکیده

مقدمه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه ها بود.

مواد و روش ها

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها شهر اصفهان در بهار 1402 بودند. تعداد 400 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه(خودگزارش دهی سایکوپاتی هاری،1991)، پرسش نامه صفات پنج گانه شخصیتی(مک کری و کاستا،1985)، هیجان خواهی آرنت(1993) و خودکنترلی (تانجی و همکاران،2004) بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل به شیوه معادلات ساختاری انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که خودکنترلی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p). همچنین ، هیجان خواهی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p). همچنین ، نوروز گرایی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p).

نتیجه گیری

بنابراین براساس نتایج پژوهش، خودکنترلی، هیجان خواهی و نوروزگرایی یکی از عوامل مهم و موثر، تبیین کننده مسئله گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه ها است. افزایش نگرانی های عمومی درباره مسائل مختلف اجتماعی از این رو که خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه روند رو به افزایشی یافته و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر و پیچیده تر می شود، شناخت علمی و دقیق مسائل اجتماعی را ضروری می سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2704807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!