تاثیر آموزش بر کیفیت تحویل بیمار از تکنسین های فوریت های پزشکی به بخش اورژانس مرکز فوریت های جراحی: مطالعه ای شبه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

گزارش دهی ضعیف در حین تحویل بیمار از تکنسین های فوریت های پزشکی به بخش اورژانس می تواند ایمنی بیماران را تهدید کند. این مطالعه با هدف «تعیین تاثیر آموزش بر کیفیت تحویل بیمار از تکنسین های فوریت های پزشکی به بخش اورژانس یک مرکز فوریت های جراحی» انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه ی شبه تجربی در مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز انجام شد. نمونه ی مطالعه شامل هشتاد تکنسین فوریت های پزشکی با میانگین سنی 6/2±31/12 سال بودند که باروش تصادفی ساده، انتخاب و به روش بلوک تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پژوهشگران داده ها را با مشاهده ی تحویل دادن سه بیمار به وسیله ی هر تکنسین قبل و بعداز مداخله با مقیاسی درجه بندی که خود ساخته بودند، جمع آوری کردند. مداخله شامل یک کارگاه آموزشی چهارساعته درباره ی اصول گزارش دهی و تحویل بیمار برای تکنسین های فوریت های پزشکی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و تی زوجی در SPSS  نسخه ی بیست انجام شد. سطح معنی داری کمتر از  0/05 بود.

یافته ها

بعد از مداخله، میانگین نمره ی کیفیت تحویل بیمار در گروه آزمایش (2/73±29/94) نسبت به قبل از مداخله (P<0/001، 24/58±3/38) و نسبت به گروه کنترل (P<0/001، 23/94±2/83) به طور معنی داری بالاتر بود. 

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد آموزش گزارش دهی به تکنسین های فوریت های پزشکی می تواند به بهبود کیفیت تحویل بیماران از سوی آن ها به بخش های اورژانس کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2704902 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!