پالینوستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی واحد K3 در حوضه البرز مرکزی (برش چینه شناسی روستای دره زر)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای مطالعه رسوبات کرتاسه بالایی در حوضه البرز مرکزی، یک برش چینه شناسی به ضخامت 100 متر در جنوب غربی روستای دره زر در شرق تهران انتخاب شد، پالینومورف های آن بررسی و در مجموع حدود 75 گونه از 44 جنس داینوسیست، 10 گونه از 7 جنس اسپور شناسایی شد. بر اساس ظهور 2 داینوسیست شاخص دو زون محلی به نام های Dinogymnium acuminatum وCarpatella cornuta ارائه شد. بایوزون Dinogymnium acuminatum و همراهی آن با فرامینیفرهای پلانکتون شاخص چون Contusotruncana fornicata, Globotruncana arca, Globotruncana ventricosa, در قاعده برش مطالعه شده، تایید کننده سن کرتاسه پسین اند. همچنین ظهور بایوزون Carpatella cornuta در نمونه 44 نشان دهنده شروع پالئوسن است. ظهور داینوسیست های شاخصی چون Damassadiniuma californicum, Talassiphora delicate, Tectatodinium sp. در انتهای برش مطالعه شده، نشان دهنده محدوده سنی پالئوسن پسین است. بایوزون‎‍های ارائه شده بر مبنای داینوسیست‎‍ها، با بایوزون‎‍های ارائه شده در شرق اروپا و شمال غرب تتیس مطابقت دارد که این موضوع، وجود ارتباط دریایی در محدوده زمانی کرتاسه پسین بین این مناطق را نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706612 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!