تاثیر شرایط سنتز بر خواص فیزیکی چارچوب زئولیت ایمیدازولات ZIF-8

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله تاثیر نحوه اضافه کردن پیش ماده ها بر خواص فیزیکی ترکیب ZIF-8 تهیه شده به روش همرسوبی، بررسی شده است. خواص فیزیکی شامل ویژگی های ساختاری و پیوندهای شکل گرفته در ترکیبات سنتز شده، بررسی شد. همچنین، با توجه به اهمیت میزان تخلخل در ترکیب ZIF-8 ، مساحت سطح ویژه، حجم حفرات و سایر پارامترهای مرتبط با تخلخل بررسی گردید. نتایج XRD سنتز ساختار ZIF-8 را تائید کرد. همچنین آنالیز FTIR نشان داد که در هر دو نمونه پیوندها به خوبی شکل گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که نانوذراتی با ابعاد بین 80 تا 110 نانومتر شکل گرفته است. همچنین مشخص شد که اگر پیش ماده ها به صورت آهسته و قطره قطره به همدیگر افزوده شوند، نانو ساختارهایی با قطر ذرات کوچکتر، مساحت سطح ویژه بیشتر و تخلخل بالاتر شکل می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!