مطالعه نظری برهمکنش داروی فاویپیراویر با فولرن B40 در محلول آبی برای بررسی دارو رسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش برهمکنش مولکول فاویپیراویر با فولرن بور خالص تازه کشف شده B40 در حلال آبی از طریق محاسبات نظریه تابعیت چگالی بررسی شد. در ابتدا انرژی گیبس حلال پوشی فولرن و ایزومرهای مختلف مولکول فاویپیراویر محاسبه شد و مقادیر منفی بدست آمده نشان داد که فرایند انحلال هردو در دمای محیط خودبخودی است. درصد فراوانی چهار ایزومر مختلف فاویپیراویر محاسبه و سپس پایدارترین ساختار تعادلی داروی فاویپیراویر مشخص شد. در ادامه بر همکنش پایدارترین ایزومر داروی فاویپیراویر با فولرن B40 در جهت گیریهای مختلف بررسی و سپس برهمکنشهای بین مولکولی آنها بررسی و محاسبه شد. نتایج نشان داد که داروی فاویپیراویر از طریق اتم اکسیژن گروه کربونیل آمیدی قویترین برهمکنش با مقدار 31/53- کیلوکالری برمول و سپس از طریق اتم نیتروژن حلقه پیرازینی به مقدار 08/46- کیلوکالری برمول ایجاد می کند. همچنین نتایج آنالیز تحلیل اوربیتالهای پیوندی طبیعی (NBO) نشان داد که انتقال بار از دارو به فولرن صورت میگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!