بررسی کمانش فشاری برخواص الکترواپتیکی نانوصفحه تتراهگزاگونال - کربن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش جنبه های الکترواپتیکی آلتروپ تتراهگزاگونال- کربن به عنوان یک نانو ساختار دو بعدی تحت تغییرات پارامتر کمانش فشاری بر مبنای نظریه تابعی چگالی (DFT) و روش تقریب پتانسیل کامل PBE-GGA با استفاده از نرم افزار شبیه سازی و کد های محاسباتی بر پایه اصول محاسبات اولیه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از محاسبات خواص الکترونی این نانو ساختار، مانند گاف نواری و چگالی حالت ها (DOS) تحت تغییر کمانش، بیانگر این موضوع است که گاف نوار انرژی این نانوصفحه با مقدار 1/61 الکترون ولت به عنوان یک نیمه هادی شکاف باند مستقیم، ابتدا تحت تاثیر فاکتور کمانش فشاری کمی افزایش می یابد و سپس با اعمال ضرایب کمانش فشاری بالاتر، تا 1/11 الکترون ولت کاهش می یابد . خواص اپتیکی این نانوصفحه، در قطبش خارج از صفحه، با اعمال شرایط کمانش فشاری در طیف نور مرئی،تغییرات آرام و منظمی دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصله تطابق قابل قبولی بین خواص الکترونی و اپتیکی این نانوساختار دوبعدی مشاهده می گردد که بیانگر مطابقت رفتارهای الکترونی و اپتیکی می باشد که می توان این نانوصفحه کربنی را به عنوان یک ماده مناسب برای طراحی دستگاه های الکترواپتیکی پیشنهاد نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706756 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!