بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب کرونا در زنان مبتلا به دیابت حاملگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

از مهم ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا، ایجاد اضطراب است. هم سو شدن اضطراب ناشی از بارداری و خطر ابتلا به کرونا می تواند عوارض اجتناب ناپذیری برای مادر و جنین داشته باشد، هم چنین، برخی تحقیقات نشان داده اند که گوش دادن به نوای قرآن میتواند اضطراب ناشی از بیماری های مختلف را کاهش دهد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب کرونا در زنان مبتلا به دیابت حاملگی طراحی شد.

مواد و روش ها

در این کارآزمایی بالینی، تعداد 64 زن باردار مبتلا به دیابت حاملگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خمین با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله، نمونه ها به مدت 4هفته متوالی، 3بار در هفته نوای سوره الرحمن را گوش کردند. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده ازپرسش نامه و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) انجام شد. سپس، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که تغییرات میانگین اضطراب کرونا در گروه مداخله از 10/5±31/16  به 8/03 ±11/22 کاهش یافته (0.0001=P). و در گروه کنترل میانگین اضطراب کرونا از 5/85 ±29/69به  7/53± 13/63کاهش یافته و معنادار بود (0.0001=P). بنابراین، میانگین کاهش نمره اضطراب کرونا در گروه مداخله بیشتر از کنترل بود.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که آوای قران میزان اضطراب کرونا را در گروه مداخله کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2313 تا 2326
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706776 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!