بررسی تاثیر برنامه شناختی رفتاری بر سبک زندگی افراد پره دیابتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

با توجه به اهمیت سبک زندگی در پیشگیری از دیابت در افراده پره دیابتیک، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه شناختی رفتاری بر سبک زندگی افراد پره دیابتیک انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر شبه تجربی در فاصله تیرماه 1399 تااردیبهشت 1401در درمانگاه های تخصصی دیابت وابسته به پژوهشگاه علوم و غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 42 نفر از افراد پره دیابتی در پژوهش شرکت کردند. بعد از تخصیص تصادفی در هر دو گروه، داده ها از طریق پرسشنامه های International Physical activity Questionnaire، Adolescence Food Habit Checklist، Glover-Nilsson Smoking Behavioral Questionnaire (GN-SBQ جمع آوری شدند.

یافته ها

 یافته های پژوهش نشان داد که متغییر عادات غذایی بزرگسالان در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت (p<.001 , p=.480).  متغییر وابستگی به دخانیات  در گروه مداخله و کنترل ، قبل و بعد از مداخله ، تفاوت آماری معناداری داشته است (p=.084  p=.241). با توجه به میانگین رفتارهای غذایی گروه مداخله نسبت به میانگین گروه کنترل، اثر برنامه شناختی رفتاری موجب افزایش معنادار رفتارهای غذایی در گروه مداخله شده است (F=27.87 ,P<.001).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه، در ارتباط با اثر بخشی مداخله آموزشی برنامه شناختی رفتاری بر وضعیت فیزیکی  بزرگسالان، اثرات رفتاری، شناختی و اجتماعی وابستگی به دخانیات و عادات غذایی  افراد پره دیابتیک می توان از این مدل در برنامه های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت و  اقدام کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2327 تا 2345
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!