کشف تجربه زیست سلامت مدار نزد بیماران دیابتی: یک مطالعه پدیدارشناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

در این تحقیق دیابت از بعد کیفی پدیدار شناسی مورد توجه قرار گرفت. پدیدارشناسی به منزله روشی برای بیان و توصیف تجربه و فرایندهای معنا دهی، می تواند توصیف جامعی از تجربه انسان از بیماری ارائه دهد. دیابت در بیماران دیابتی به طور ریشه ای و عمیق با ابعاد متفاوت زیست جهان آن ها مرتبط است. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تجارب بیماران دیابتی در جهت فهم عمیق تر زیست سلامت مدار بود.

مواد و روش ها

این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی شوتز انجام گرفت و به همین دلیل، محقق از مصاحبه عمیق و متوالی به عنوان ابزاری برای کسب توصیفات تجربه زیسته استفاده نمود. در مجموع 21 فرد دیابتی ساکن شهر جهرم به روش نمونه گیری هدفمند در طول یک دوره 8 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش Schutz تحلیل و طبقه بندی گردیدند.

یافته ها

یافته ها مشتمل برشش مضمون اصلی خود مراقبتی، خواب، کنترل وزن، سلامت جسمانی، سلامت جنسی و  سلامت روانی  و 21 مضمون فرعی بود.

نتیجه گیری

اصلاح زیست سلامت مدار در بیماران دیابتی نیاز به نگرشی همه جانبه است. بیماران دیابتی زیست سلامت مدار را تجربه کردند. به نظر می رسد که خودمراقبتی، سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت جنسی در تجربه  زیست سلامت مدار بیماران دیابتی نقش مهمی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
2360 تا 2373
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706779 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!