بررسی تحول دگرگونی شیست های نئوپروتروزوییک بالایی - کامبرین پایینی شمال باختری سروجهان (نوار سلطانیه، شمال باختری ایران) با استفاده از نمودارهای تعادلی فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در شمال‏ باختری سروجهان، از بالاآمدگی سلطانیه در شمال‏ باختری ایران، شیست‏ های نئوپروتروزوییک بالایی - کامبرین زیرین در آن رخداد دارند. بررسی‏ های ریزساختارها نشان می‏ دهند شیست‏ های یادشده در سه مرحله دگرریختی (D1، D2 و D3) و دو مرحله دگرگونی (M1 و M2) پدید آمده‏ اند. دگرگونی M1، همزمان با D1 رخ داده است و همتافت کانیایی گارنت + استارولیت + بیوتیت + مسکویت + کلریت + کوارتز + پلاژیوکلاز را پدید آورده است. دگرگونی M2 به‏ صورت پسرونده همزمان با فاز دگرریختی D2 روی داده است و تبلور کانی‏ های کلریت، بیوتیت، مسکوویت و کوارتز را به دنبال داشته است. فاز D3 که به‏ صورت ریزچین روی فابریک قدیمی تر (برگوارگی S2) گسترش یافته، با فاز دگرگونی همراه نبوده است. نمودارهای تعادلی فازی به دست آمده و نتایج دما-فشارسنجی نشان می‏ دهند دگرگونی M1 در بازه دمایی 550 تا 650 درجه سانتیگراد و فشارهای 5 تا 7 کیلوبار و دگرگونی M2 در دماهای کمتر از 500 درجه سانتیگراد و فشارهای کمتر از 5 کیلوبار رخ داده‏ اند. الگوی ساعت گرد مسیر فشار-دمای به دست آمده برای این شیست‏ ها نشان دهنده تحولات دگرگونی و زمین‏ ساختی در محیطی برخوردی است. همچنین، نمودارهای فازی آشکار کردند محتوای بالای آهن سنگ مادر و محتوای کم کربن‏ دی‏ اکسید در سیال دگرگونی نقش بسزایی در پایداری همتافت کانی‏ های گارنت + استارولیت + بیوتیت در این سنگ‏ ها داشته‏ اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!