بررسی رفتار خوردگی فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن 316 در محلول aMDEA مورد استفاده در فرایند جذب/دفع دی اکسید کربن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از چالش های مطرح در واحد شیرین سازی گاز در پالایشگاه ها، خوردگی اجزاء در محلول آمین در چرخش در طی فرایند حذف CO2 است. از این رو در پژوهش حاضر، آزمون های الکتروشیمیایی (پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی) جهت بررسی رفتار خوردگی فولادهای کربنی و زنگ نزن 316 در محلول متیل دی اتانول آمین فعال شده با پپرازین موجود در فرایند جذب/دفع CO2 واحد تولید هیدروژن پالایشگاه اصفهان شامل جذب کننده (Rich)، ریژنراتور (Lean) و نیز محلول تازه ساخته شده، به کار گرفته شدند. آزمون ها در دمای ثابت 65 درجه سانتی گراد انجام شدند. در غیاب CO2، رفتار پاسیو برای هر دو فولاد کربنی و زنگ نزن 316 مشاهده شد. کمترین مقاومت به خوردگی این فولادها در محلول Rich مشاهده شد که به دلیل کمترین مقدار pH و بیشترین مقدار هدایت ویژه این محلول در مقایسه با محلول های Lean و تازه ساخته شده بود. با دمش گاز CO2 در دمای 65 درجه سانتی گراد، خوردگی فولاد کربنی به صورت اکتیو در آمد درحالی که رفتار پاسیو فولاد زنگ نزن 316 حفظ شد. هر دو فولاد مقاومت به خوردگی کمتری را در محلول Rich ارائه دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707181 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!