تاثیر اسید شویی و تابش لیزر YAG: Nd در افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز هیدروژن در نانولوله های کربنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش از نانولوله های کربنی چند جداره با قطر 30 تا 50 نانومتر و طول تقریبی 6 میکرون جهت ذخیره سازی گاز هیدروژن به روش حجم سنجی استفاده شد. ساختار، شکل و خواص فیزیکی نانولوله های کربنی به وسیله آنالیزهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن در نانولوله های کربنی اثر دو پارامتر اسید شویی و تابش لیزر یاگ مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اسید شویی و تابش لیزر به ترتیب باعث افزایش 59 و 100 درصدی سطح ویژه نانولوله های کربنی می شود. همچنین بررسی ها نشان داد که نانولوله های کربنی خالص شده 0/3 درصد وزنی گاز هیدروژن را در خود ذخیره می کنند که افزایش 75 درصدی را نسبت به نانولوله های اولیه نشان می دهد. تابش لیزر با زمان های متفاوت باعث تغییر ظرفیت ذخیره سازی نانولوله ها شد که مقدار بهینه آن تابش 90 دقیقه لیزر بود و ظرفیت ذخیره سازی گاز هیدروژن در نانوله ها را به 1/1 درصد وزنی رساند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707182 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!