تاثیرات چرای دام بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی البرز مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی مراتع به عنوان یک اصل مهم جهت شناخت این عوامل در امر مدیریت مطرح می باشد. این ارزیابی ها می تواند داده های مختلفی را برای ارزیابی و مدیریت مراتع در اختیار کاربران قرار دهد. بر این اساس جهت پایش روند و شدت تغییرات پوشش گیاهی و شاخص های خاک مراتع به مدت 5 سال در سایت رنگ و جان واقع در استان مازندران مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت. سایت رنگ و جان در واقع بخشی از مراتع منطقه بلده در شهرستان نور می باشد. مراتع این منطقه جزء مراتع حریم روستای نسن و منطقه حفاظت شده گلستانه بوده و فاقد ممیزی است. نتایج مقایسات آماری نشان داد که بین شاخص های ارزیابی پوشش گیاهی تراکم گیاهی و تولید گیاهی درسال های مورد بررسی تفاوت معنی دار نبود. ولی بررسی نتایج مقایسات آماری نشان داد که بین شاخص های ارزیابی پوشش گیاهی تراکم گیاهی و تولید گیاهی در مرتع قرق و چرا شده اختلاف در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. بعلاوه، بیشترین میزان پوشش و تولید در هر دو سایت قرق و چراشده در سال 1400 و کمترین آن در سال 1396 بود. نتایج نشان داد میزان درصد تاج پوشش گیاهی سایت قرق در طول دوره آمار برداری از 70.27 درصد تا 75.03 درصد و میزان درصد تاج پوشش گیاهی سایت چرا شده از56.33 درصد تا 62.30 درصد در سالهای مختلف متغیر بوده است. میانگین 5 ساله تراکم گونه های گیاهی در مرتع قرق برابر 584533 و چرا شده برابر 561000 گونه گیاهی در هکتار می باشد. میزان تولید سایت قرق در طول دوره آمار برداری از 1516 تا 1637 و میزان تولید سایت چرا شده از 607 تا 632 کیلوگرم ماده خشک در هکتار در سالهای مختلف متغیر بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!