مدیریت و پایش پسماندهای خطرناک صنعتی دراستان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پسماند خطرناک از منابع متعدد صنعتی، تجاری، فعالیتهای کشاورزی و حتی خانگی تولید می گردند. خطرات ناشی از اینگونه مواد بر حسب نوع ماده زائد خطرناک و شرایط محیط می تواند بسیار متفاوت باشد. با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی انگیزه انجام مطالعه ای در خصوص شناسایی پسماند خطرناک صنعتی در استان فارس که نقش مهمی در روند رو به رشد صنعت در ایران را داراست، ایجاد گردید. در این پژوهش 84 واحد صنعتی مهم انتخاب و داده های لازم از طریق پرسش نامه، مصاحبه حضوری با مسولین واحدها و رجوع به مدارک موجود استخراج گردید و جهت ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی گردید. نتائج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدون در نظر گرفتن فاضلابهای صنعتی کنترل نشده، حاکی از تولید 1/3011277 تن پسماند در سال می باشد که از این میان، در حدود 52/1910 تن (طبق لیست موجود در کنوانسیون بازل)تحت عنوان پسماند خطرناک طبقه بندی شده اند که در حدود 42/13% از این نوع مواد دارای ویژگی سمیت هستند. سهم حالات فیزیکی مایع و جامد به ترتیب 12/72% و63 /12% می باشد. گفتنی است که در رابطه با 92/22% از این مواد نگهداری موقتی صورت نمی پذیرد، بررسی اطلاعات مربوط به نحوه دفع نهایی نشان دهنده آن است که در حدود 66/27%پسماند خطرناک بدون هیچ کنترلی به محیط زیست تخلیه می شوند. لازم به ذکر است کلیه جنبه های مورد نظر در مدیریت پسماند، خصوصا پسماند خطرناک نیز به تفکیک، مورد پردازش واقع و نتایج آن ارائه گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!