مقایسه ریخت شناسی دانه گرده در برخی از جنس های تیره سوسنیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، خصوصیات ریزریخت شناسی دانه گرده ی جنس های Erythronium و Lilium به وسیله میکروسکوپ نوری (LM)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، صفات کمی ریز ریخت شناسی دانه گرده شامل تعداد روزنه ها در سطح، طول محور استوایی و محور قطبی در گونه های مورد بررسی متفاوت بودند. شکل کلی دانه های گرده شامل بیضی پهن (Oblate) و دانه های گرده با اندازه بزرگ طبقه بندی شد. تزیینات اگزین در سطح استوایی دانه گرده، کنار شیار و تزیینات داخل شیار دارای تنوع بود و به صورت مشبک درشت (Macrororeticulate) و تکمه ای (Tuberculate) مشاهده گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده از نتایج این بررسی تاکسون های مربوط به هرجنس با توجه به ویژگی های گرده شناسی قابل تفکیک بودند و با ارزش بودن این صفات از لحاظ تاکسونومی را مشخص نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707605 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!