بررسی اپیدمیولوژیک ویروس هپاتیت D در بیماران HBsAg مثبت در استان لرستان، غرب ایران، 2019

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

  عفونت همزمان HBV و HDV منجر به هپاتیت شدیدتر، با خطر بالاتر نارسایی حاد کبد و کارسینومای کبدی  (HCC)می شود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع HDV در بیماران HBsAg مثبت شهر خرم آباد که قبلا مورد ارزیابی قرار نگرفته بود، صورت گرفت.

مواد و روش کار

  در این مطالعه 200 بیمار HBsAg مثبت وارد مطالعه شدند. نمونه های خون وریدی در لوله های بدون EDTA جمع آوری شد. تست الایزا برای تشخیص آنتی بادی ها علیه HDV انجام شد و نمونه های مثبت با استفاده از RT-PCR تایید شدند. داده های جمعیت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقدار P ≤0.05 برای تمام آزمون ها از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

  از کل شرکت کنندگان در این مطالعه، 119 نفر (59/5%) مرد و 81 نفر (40/5%) زن بودند. سن بیماران بین 5 تا 89 سال با میانگین سنی 49/66 سال متغیر بود. تست HDV ELISA بر روی افراد HBsAg  مثبت انجام شد و در 37 بیمار (18/5%) نتایج مثبت به دست آمد. علاوه بر این، 10 بیمار (5%) عفونت مرزی را نشان دادند. نتایج HDV RT-PCR نشان داد که تست 42 نفر (21%) مثبت بود. شیوع HDV تفاوت آماری معنی داری را بین مناطق شهری و روستایی از نظر تست RT-PCR مولکولی نشان داد (P=0.032). علاوه بر این، زنان، افراد متاهل و معتادان به مواد مخدر در معرض خطر بالاتر ابتلا به عفونت  HDV  بودند.

نتیجه گیری

  شیوع بالای عفونت HDV در بین بیماران HBsAg مثبت در خرم آباد وجود دارد. بنابراین، ارزیابی شیوع HDV در بیماران HBsAg مثبت می تواند به اطمینان از تشخیص به موقع و درمان مناسب برای این افراد کمک کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!