ارزیابی پایداری باکتریوفاژهای مایوویریدائه اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا در پمادهای سوختگی موپیروسین و ابوخلسا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

  مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های باکتریایی یک بحران بهداشتی جهانی است، و منجر به مرگ سالانه بیش از 1.27 میلیون نفر در جهان در سال 2019 می شود. سودوموناس آئروژینوزا عامل اصلی عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی، بویژه در موارد سوختگی شدید است. استفاده از فاژهای لیتیک در درمان تک یا ترکیبی با آنتی بیوتیک ها می تواند برای مبارزه با عفونت های مقاوم به ضد میکروبی در بیماران زخم سوختگی مفید باشد. این مطالعه به بررسی پایداری موپیروسین و ابوخلسا از سه فاژ تعیین ویژگی شده و ثبت ژن شده اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا PA45)، PA32، PA6) متعلق به گروه Myoviridae می پردازد.

مواد و روش کار

  هر فاژ با موپیروسین و ابوخلسا مخلوط و به مدت 2، 4 و 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و سپس آزمون مقایسه های چندگانه هولم سیداک اندازه گیری شد.

یافته ها

  مطالعه ما نشان می دهد که هر سه فاژ بالاتر از تیتر درمانی موثر (ETT) که بیش از 107 pfu/ml در نظر گرفته می شود، پایدار بودند، موپیروسین در مقایسه با ابوخلسا بر فعالیت فاژ اثر منفی بیشتری می گذارد. قابل ذکر است، ابوخلسا هم تا حدودی فعالیت فاژ را مهار کرد اما فاژها پس از 24 ساعت در بالای ETT فعال باقی ماندند.

نتیجه گیری

  این مطالعه مناسب بودن پمادهای موپیروسین و ابوخلسا را ​​برای فاژهای مورد مطالعه نشان می دهد و فعالیت آنها را فراتر از ETT به مدت 24 ساعت حفظ می کند. PA6 و PA32 (جامبوفاژ) در هر دو پماد آزمایش شده پایدارتر از PA45 بودند. این یافته ها بر اهمیت تحقیقات بیشتر برای یک گزینه درمانی ترکیبی موضعی موثر در عفونت های زخم سوختگی تاکید می کنند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
8 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710969 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!