بررسی اثر تنظیمی EBNA1 ویروس اپشتین بار روی ژن های کلیدی مرتبط با گلیوبلاستوما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

  عفونت با ویروس اپشتین بار یکی از مهم ترین عوامل خطر مرتبط با گلیوبلاستوما است. در بطن این رابطه پیچیده، پروتئین آنتی ژن-1 هسته ای ویروس اپشتین بار (EBNA1) قرار دارد، یک پروتئین مهم با توانایی قابل توجه برای تنظیم بیان ژن های سلولی و ویروسی. این تحقیق به بررسی تاثیر EBNA1 بر الگوهای بیان چهار ژن سلولی - MDMX، MDM2، MYC و BIRC5 در رده سلولی U87MG می پردازد.

مواد و روش کار

  سلول های U87MG را به دو گروه مجزا تقسیم شدند. گروه اول شامل سلول هایی بود که با پلاسمید حاوی ژن EBNA1 ترانسفکت شده بودند، در حالی که گروه دوم شامل سلول هایی بود که با پلاسمید کنترل ترانسفکت شده بودند. برای ارزیابی فعالیت رونویسی ژن های MDMX، MDM2، MYC و BIRC5 در هر دو مجموعه سلول، از تکنیک Real-time PCR استفاده کردیم. هر گونه تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد در صورتی که مقادیر p-value کمتر از 0.05 باشد.

یافته ها

  یافته های ما افزایش سه برابری قابل توجهی را در بیان ژن MDMX هنگامی که سلول های U87MG با پلاسمید EBNA1 ترانسفکت شدند نشان داد (02/0=p). اگرچه سلول های ترانسفکت شده با پلاسمید EBNA1 به ترتیب افزایش دو، سه برابر و پنج برابری در سطوح بیان ژن های MDM2، MYC و BIRC5 را نشان دادند، اما این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبودند.

نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که EBNA1 توانایی تحریک بیان چهار ژن سلولی حیاتی در سلول های آستروسیتومای گلیوبلاستوما را دارد. این امر بر تاثیر بالقوه EBNA1 بر پیشرفت گلیوبلاستوما، به ویژه در افرادی که آلوده به ویروس اپشتین بار هستند تاکید می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
16 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!