اولین تشخیص ژن mcr-1 کد کننده مقاومت به کولیستین در جدایه های بالینی انتروباکتریاسه در مراکش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

  از زمانی که برای اولین بار در سال 2015 گزارش شد، ژن مقاومت به کولیستین متحرک (mcr-1) در تعداد فزاینده ای در سراسر جهان یافت شد. با این حال، تنها چند مطالعه در مراکش انجام شده است. در اینجا، هدف ما بررسی شیوع مقاومت به کولیستین و ژن های شبه mcr در بین جدایه های بالینی انتروباکتریاسه از شمال غرب مراکش بود.

مواد و روش کار

  شیوع مقاومت به کولیستین در بین 338 ایزوله بالینی انتروباکتریاسه بررسی شد. این جدایه ها بین دسامبر 2020 و می 2021 از شهرهای طنجه و تطوان جمع آوری شدند. جدایه ها شامل اشریشیا کلی (E. coli)، کلبسیلا پنومونیه (K. pneumoniae)، Enterobacter spp، Citrobacter freundii (C. freundibil) و Proteus mirabilis (P. mirabilis) بودند. تست های حساسیت آنتی باکتریایی با استفاده از روش انتشار دیسک و غلظت های مهاری حداقل (MIC) انجام شد. تمام جدایه هایی که به کولیستین مقاوم بودند، برای غربالگری ژن های شبه mcr (mcr-1 تا mcr-5) تحت روش های PCR و توالی یابی قرار گرفتند.

یافته ها

  22/78 درصد از جدایه ها مقاوم به چند دارو (MDR) بودند که در این میان 57/14 درصد از جدایه های P. mirabilis، 30 درصد از جدایه های انتروباکتر، 22/22 درصد از جدایه های K. pneumoniae و 22/05 درصد از ایزوله های E. coli isol. مقاومت به کولیستین در 51 مورد از 338 جدایه، از جمله 33 E. coli، 11 K. pneumoniae، و 7 P. mirabilis یافت شد. ژن mcr-1 در 3 جدایه E. coli شناسایی شد. ژن های Mcr-2 تا mcr-5 در این مطالعه وجود نداشتند. توالی یابی آمپلیکون های PCR شباهت 99 تا 100 درصدی را با ژن mcr-1 نشان داد.

نتیجه گیری

  این اولین مطالعه ای است که در مراکش برای بررسی شیوع مقاومت به کولیستین در بین ایزوله های بالینی انجام شده است و اولین سه ژن mcr-1 را نشان می دهد که در مراکش در گردش هستند. این می تواند منجر به انتشار این ژن ها در سراسر مراکش شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710972 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!