کاربرد مدل ارتباطی ISBAR در تحویل بالینی بیماران و پیشگیری از بروز رویدادهای ناخواسته توسط پرستاران: مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

تحویل بالینی بیماران توسط پرستاران به دلیل ارتباط آن با ایمنی بیمار حائز اهمیت است؛ آموزش و بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR سبب بهبود عملکرد پرستاران در زمینه تحویل بالینی بیماران و پیشگیری از وقوع رویدادهای ناخواسته توسط پرستاران می شود. مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر تاثیر بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR در تحویل بالینی بیماران و پیشگیری از رویدادهای ناخواسته توسط پرستاران انجام گردید.

مواد و روش ها

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی SID، Magiran، Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science و استفاده از موتورهای جستجوی متداول با کلمات کلیدی مدل ارتباطی ISBAR، تحویل بالینی، پیشگیری، رویدادهای ناخواسته و پرستاران در محدوده زمانی سال های 2021 - 2010 انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه، مقالات منتشر شده به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به نسخه کامل مقاله و بررسی دقیق تاثیر مدل ارتباطی ISBAR در تحویل بالینی، عوارض ناخواسته و ایمنی بیمار توسط پرستاران بود.

یافته ها

با انجام فرایند جستجو و غربالگری مقالات، نهایتا تعداد 32 مقاله وارد مطالعه شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR در فرایند تحویل بالینی بیمار، پیشگیری از عوارض ناخواسته و ارتقاء ایمنی بیمار می تواند نتایج اثربخش و تاثیرگذاری را در بهبود عملکرد پرستاران داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری

مشخص گردید که مدل ارتباطی ISBAR می تواند نقشی موثر را در بهبود و ارتقاء فرایند تحویل بالینی بیمار و پیشگیری از بروز عوارض ناخواسته در بیماران داشته باشد. لذا استفاده از مدل مذکور می تواند گامی موثر در دستیابی به مطلوب ترین سطح کیفیت خدمات پرستاری و ارتقاء ایمنی بیماران باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2711793 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!