تاثیر روش های نوین آموزشی در آموزش اخلاق بر ارتقاء حساسیت و شجاعت اخلاقی در پرستاران: یک مرور روایتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

شجاعت و حساسیت اخلاقی دو مولفه مهم اخلاق در پرستاری هستند که می تواند روی کیفیت خدمات پرستاری موثر باشد. هدف این مقاله، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر روش های نوین آموزشی در آموزش اخلاق بر ارتقاء حساسیت و شجاعت اخلاقی در پرستاران است.

مواد و روش ها

این مطالعه مروری با جستجو در منابع فارسی و انگلیسی با کلیدواژه های فارسی "آموزش اصول اخلاق"، "حساسیت اخلاقی"، "شجاعت اخلاقی"، "پرستار" و معادل انگلیسی آنها در پایگاه داده ای Iran doc، SID، Scopus، Science Direct، Magiran در بازه زمانی 2010 تا 2023 انجام شد. هم چنین از موتور جستجوی Google Scholar نیز جهت جستجوی مقالات استفاده گردید. در کل از 26 مقاله استخراج شده، 10 مقاله مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای ورود شامل نگارش مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و همخوانی با هدف مطالعه و معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به نسخه کامل بود.

یافته ها

بررسی مطالعات نشان داد پرستاران با چالش های اخلاقی مختلفی در ابعاد حساسیت و شجاعت اخلاقی روبرو هستند و آموزش اخلاق به خصوص به روش های روایتگری و آموزش همتا به شکل معنی داری موجب بهبود حساسیت و شجاعت اخلاقی موثر شده است.

بحث و نتیجه گیری

پیشنهاد می گردد که با توجه به اهمیت کار پرستاران و همچنین شرایط شغلی آنها، آموزش اصول اخلاق با استفاده از روش های نوین آموزشی مانند آموزش همتا و آموزش روایتگری در برنامه آموزشی و بازآموزی در فواصل منظم ارائه گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2711801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!