شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی : مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

عفونت های انگلی در کودکان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و سلامتی در کشورهای جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه می باشد و بیماریهای اسهالی همچون آنتاموبا هیستولیتیکا از عوامل ایجاد مرگ و میر در کودکان هستند، بنابراین هدف این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز تعیین شیوع آنتاموباهیستولیتیکا در کودکان ایرانی میباشد.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز با بررسی پایگاه های)Scientific Information Database)SID) ، Medline)PubMedو Scopusو Google Scholarتا اسفند 1401می باشد. اطلاعات استخراج شده وارد نرمافزار) Comprehensive meta-analysis (version 2شده و از طریق آزمون I2ناهمگونی و از طریق آزمون ،Egger testتورش انتشار مطالعات بررسی شد.

یافته ها

در بررسی 12مطالعه با حجم نمونه 10982کودک ایرانی، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی)%95 CI %0/6-1/7) %1گزارش شد. نتایج متارگرسیون نشان داد در بررسی عوامل موثر بر ناهمگونی مطالعات و بررسی تاثیر حجم نمونه بر این ناهمگونی، گزارش شد که با افزایش حجم نمونه، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی کاهش))P<0/05و همچنین با افزایش سال انجام مطالعات، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی کاهش پیدا می کند).)P =0/289

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که که شیوع آنتاموباهیستولیتیکا در کودکان ایرانی در سطح بسیار بالایی نیست اما برای تداوم اقدامات پیشگیرانه و رسیدن به سطوح پایینتر همچنان نیازمند توجه سیاستگزاران سلامت این حوزه جهت انجام اطلاع رسانی گسترده و انجام غربالگری جهت جلوگیری از تاثیرات این بیماری انگلی در کودکان می باشد. 

زبان:
فارسی
صفحات:
238 تا 246
لینک کوتاه:
magiran.com/p2716617 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!