بررسی میزان تطابق با پروتکل کشوری در بیماران سلیاک ثبت شده در رجیستری استان گلستان بر اساس علائم بالینی و آزمایشات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

به تازگی انجمن سلیاک کشور پروتکلی برای ثبت بیماران تهیه کرده که برگرفته از به روزترین مقالات در زمینه سلیاک بوده و از تشخیص بیش از حد یا کمتر از واقع سلیاک جلوگیری می کند و از تمامی استانها خواسته شده که بیمارانی که در این پروتکل جای نمی گیرند از این سیستم خارج نمایند. در این میان مواردی از عدم تطابق بیماران ما با پروتکل کشوری به وجود آمده که در این مقاله برآن شدیم تا به بررسی میزان تطابق پروتکل کشوری بیماری سلیاک با سیستم ثبت استان و علل آن بپردازیم.

روش بررسی

در طی این مطالعه که یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی می باشد پرونده تمامی بیماران مبتلا به سلیاک که بر اساس نظر علمی فوق تخصص گوارش و با نامه ی معرفی، در سیستم ثبت سلیاک وارد شده اند (حدود 250نفر) مورد بررسی (از نظر انطباق با پروتکل کشوری) قرار گرفتند. موارد عدم تطابق استخراج شده و علت این تفاوت نیز ذکر شد.

یافته ها

از بین 250نفر بیماران مبتلا به سلیاک 88نفر (35.2درصد) که کرایتریای عملی متخصصین استان با پروتکل کشوری مطابقت نداشت انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 37.19±19.31سال بود که کم ترین سن 3سال و بیشترین سن 86سال داشت. 28نفر(31.8درصد) شرکت کنندگان مرد و 60نفر(68.2درصد) شرکت کنندگان زن بودند. در 36فرد (40.9درصد) فقط تست پاتولوژی، در 46فرد(52.3درصد) فقط سرولوژی و در 6فرد (6.8درصد) نیز هر دو تست (پاتولوژی + سرولوژی) انجام شده ولی پزشک به تشخیص نرسیده است. نتیجه تست براساس طبقه بندی مارش Iدر 1فرد(0.5درصد افراد،) مارش IIدر 8فرد(19درصد،) مارش III aدر 15فرد(35.7درصد،) مارش III bدر 10فرد (23.8درصد) و مارش III cدر 8فرد(19درصد) بود.

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که پروتکل کشوری تشخیص سلیاک با موارد ثبت شده در تمامی موارد تطابق ندارد که با بررسی های انجام شده در منابع معتبر علمی به نظر میرسد پروتکل کشوری از منطق علمی موثقی بر خوردار است. 

زبان:
فارسی
صفحات:
217 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p2716620 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!