بررسی ارتباط بین استرس، اضطراب، افسردگی و تاب آوری در پرستاران شاغل در بخش های کووید_19 در بیمارستان آموزشی شهر الحله عراق سال 1401

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیماری همه گیر کووید 19 بار مسئولیت سنگینی را بر عهد ی سیستم مراقبت های بهداشتی قرار داده است وسبب به وجود آمدن مشکلات روانی در میان تمامی پرسنل کادر درمان بخصوص پرستاران که بیشترین ارتباط را با این بیماران دارند، شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین استرس، اضطراب، افسردگی و تاب آوری پرستاران در زمان شیوع بیماری کووید19، در بیمارستان های آموزشی حله عراق انجام شده است.

روش بررسی

پژوهش حاضر مقطعی و از نوع توصیفی و تحلیلی است و در نوزده بخش از سه بیمارستان آموزشی حله در عراق انجام شده است.در این تحقیق نمونه ها 350 پرستار بودند و به روش تصادفی انتخاب شدند. داده ها از فروردین تا شهریور  1401 و با ابزار پرسشنامه جمعیت شناختی؛ مقیاسDASS 42  و مقیاسCD-RISK 25  جمع اوری شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 26 تحلیل شدند.

یافته ها

یافته های پژوهش نشانگر سطح اضطراب بالا، سطح استرس و افسردگی متوسط و تاب آوری بالا می باشد. بین تاب آوری و افسردگی همبستگی منفی معناداری وجود داشت (0.007P-value :) همچنین بین تاب آوری و استرس و اضطراب رابطه معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری

سطح استرس، اضطراب و بخصوص افسردگی در میان پرستاران شاغل در  دوران کووید متوسط رو به بالا بود. همچنین سطح تاب آوری در طول این بیماری همه گیر در میان پرستارانی که در بخش های کووید 19 کار می کردند ،زیاد بوده است. مشکلات سلامت روانی مانند استرس زیاد و اضطراب  و افسردگی تاثیر قابل توجهی در مراقبت پرستاری دارد. پرستارانی که تاب اوری بالایی دارند، دارای قدرت های درونی هستند که آن ها را در مقابله با موقعیت های دشوار و بحران هایی چون کووید مقاوم می سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2716734 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!