تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی شوید در شرایط تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر شوید و همچنین اثرات سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی بهترین تیمار پرایمینگ بذر شوید دوآزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در ظروف پتری به اجرا درآمد. تیمارهای پرایمینگ شامل جیبرلین در سه سطح (آب مقطر، 50، 100 میلی گرم در لیتر) و نیترات پتاسیم در سه سطح (آب مقطر، 5/0 و 1 درصد) و تیمارهای شوری شامل پنج سطح (آب مقطر، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر) انتخاب شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که در تیمارهای پرایمینگ اثر قابل توجهی بر روی شاخص های جوانه زنی داشت . همچنین مشخص شد که اثر جیبرلین 50 میلی گرم در لیتر بر روی شاخص های جوانه زنی موثرتر بوده است، به طوریکه میانگین جوانه زنی در تیمار جیبرلین 50 میلی گرم در لیتر 93 درصد بوده ولی در سایر تیمارها نسبت به شاهد درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد که این خود بر سرعت و سایرشاخص های جوانه زنی اثر گذاشت. نتایج آزمایش دوم نشان داد که اثر جیبرلین بر درصد، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه در سطح احتمال 99 درصد معنی دار بوده، اما اثر معنی داری بر رشد ساقه چه مشاهده نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718174 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!