بررسی روش های مناسب اقتصادی تصفیه و استفاده کشاورزی از پساب خاکستری در مناطق روستایی خراسان جنوبی (روش الکتروکواگولاسیون)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه از الکترو کوگولاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به حجم 3 لینر و مجهز به 6 الکترود از جنس آهن ، استیل و آلومینیوم، که به صورت مجزا در هر یک از انواع الکترود ، به منظور حذف COD، کدورت و سختی از پساب خاکستری صورت گرفت. تا ثیر جنس الکترود ، زمان تماس 5 تا 25 دقیقه و ولتاژ 5 تا 30 ولت مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در حالت بهینه یعنی ولتاژ 30 ولت و زمان ماند 10 دقیقه میزان حذف COD و کدورت در الکترود های آهن ، آلومینیوم و استیل به ترتیب 91 ، 90 و 67 بوده است که و در رابطه با کدورت استفاده از الکترود آهن نه تنها باعث کاهش کدورت نمی شود بلکه باعث افزایش آن می شود و الکترود آلومینیوم و استیل در حالت بهینه یعنی ولتاژ 30 ولت و زمان تماس 10 دقیقه به ترتیب باعث کاهش کدورت از 17.1 به 3.5 و 3.9 می شود و این فرایند قادر به حذف 93.2% از سختی کل گردیده است که این راندمان حذف مربوط به ولتاژ 20 ولت و زمان ماند 25 دقیقه توسط الکترود آهن بدست آمده است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این می باشد که زمان تماس، ولتاژ و نوع الکترود تاثیر به سزایی در حذف COD، کدورت و سختی کل دارند و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شاخص های کیفیت آب خروجی از این پایلوت، با استانداردهای ایران به منظور استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزی مناسب است. با توجه به بالاترین راندمان حذف COD می توان اینگونه بیان کرد که الکترود آلومینیوم توانسته است میزان COD را به mg/l 33 ،آهن به میزان mg/l 45 و استیل به میزان mg/l 199کاهش دهد بنابر این با توجه به استاندارد های استفاده مجدد از پساب خاکستری در ایران، استفاده از الکترود های آلومینیوم و آهن برای حذف COD مناسب می باشد. در رابطه با کدورت و در بهترین حالت مشاهده گردید که الکترود آلومینیوم میزان کدورت را ازNTU 17.1 بهNTU 1.25و الکترود استیل میزان کدورت را بهNTU 0.9 کاهش داده اند که هر دو الکترود توانسته اند درصد بالایی از کدورت را حذف کنند. اما الکترود آهن در این امر ناتوان بوده است. در پایان در مورد حذف سختی می توان نتیجه گیری کرد که میزان حذف سختی کل بوسیله الکترو کوگولاسیون با الکترود آهن (راندمان حذف 93.9%) و میزان حذف با الکترود آلومینیوم (راندمان حذف 92.7%) عملکرد بهتری را نسبت به حذف توسط الکترود استیل (راندمان حذف 85.64) را داشته اند. با توجه به راندمان حذف مواد آلی و همچنین براورد هزینه انجام شده پیشنهاد می شود در شرایطی که نیاز به درصد حذف بالایی از COD و سختی کل به همراه کمترین هزینه باشد از الکترود آهن استفاده شود

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718176 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!