بررسی تجربی و تحلیلی رفتار رهایش تنش سوپر آلیاژ (IN718) ساخته شده به روش ذوب لیزر انتخابی تحت کرنش های اولیه متغیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله با انجام عملیات حرارتی در قطعات با جنس سوپر آلیاژ IN718 که به روش ساخت افزایشی تولید شده اند، هدف بررسی تجربی و تحلیلی رفتار رها سازی تنش می باشد. نمونه های آزمایش از روش ذوب لیزر انتخابی ساخته شده و پس از عملیات حرارتی همگن سازی و انحلالی، با اعمال کرنش اولیه فشاری به میزان 1/1% و 2/1% در دمای 650 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت تحت عملیات رهایش تنش قرار گرفتند. بمنظور بررسی اثر تغییرات کرنش بر میزان رهایش تنش، نمودار حد رهایش تنش که برای کرنش های 1/1% و 2/1% به ترتیب میزان 119/55 و 514/35 مگا پاسکال می باشد نشان می دهد حد رهایش تنش با افزایش کرنش اولیه افزایش می یابد. همچنین با بررسی نمودارهای رهایش تنش در قطعات آزمایش تجربی مشخص شد که میزان و شیب منحنی رهایش در نمونه با درصد کرنش 1/2 بیشتر می باشد. در بخش تحلیلی از معادله ساختاری خزش جهت بررسی رفتار رهایش تنش استفاده شد که با بررسی نمودارهای مقایسه ای ارائه شده، با ثبت میزان خطای 2/17% و 3/85% به ترتیب برای کرنش های 1/1% و 2/1%، نتیجه مقایسه حاکی از تطابق خوب نتایج تحلیلی با نمودارهای تجربی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718323 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!