مقایسه ی اثربخشی ویتامین دی، توانبخشی شناختی، تحریک جریان متناوب مغز و ترکیب درمان توانبخشی شناختی و تحریک جریان متناوب مغز بر افسردگی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افسردگی، پیش بینی کننده ی نقص شناختی در افراد سالمند می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی اثربخشی ویتامین D، توانمندسازی شناختی (Cognitive rehabilitation therapy) CRT، تحریک فراجمجمه ای مغز (transcranial alternating current stimulation) tACS و ترکیب دو درمان (CRT+tACS) بر کاهش افسردگی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف بود.

روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است که 32 فرد دارای نقص شناختی خفیف بعد از تکمیل تست افسردگی Beck (Beck Depression Inventory) BDI و (Montreal Cognitive Assessment) MoCA در چهار گروه درمانی بصورت تصادفی اختصاص داده شدند. مداخله ی CRT، tACS و CRT+tACS هر کدام 12 جلسه و هفته ای دوبار برگزار گردید. هر جلسه CRT و tACS20 دقیقه و هر جلسه درمان توانبخشی شناختی بعلاوه tACS به مدت 40 دقیقه اجرا گردید و در گروه دریافت ویتامین D به مدت 6 هفته روزانه 20 میکروگرم معادل با 800 IU ویتامین D دریافت کردند. قبل از انجام پژوهش تست افسردگی Beck (BDI) و تست MoCA و در پایان پژوهش BDI گرفته شد تا اثربخشی درمان ها بر کاهش افسردگی بررسی شود. به منظور تحلیل نتایج از آزمون آماری اندازه گیری مکرر با سطح معنی داری کمتر از 0/05 مختلط استفاده شد.

یافته ها

بر اساس نتایج بدست آمده در گروه CRT  شاهد کاهش معنی دار نمرات افسردگی بک از 11 به 9 بودیم. در گروه ACS، CRT+tACS و ویتامین D تفاوت بین نمرات افسردگی معنی دار نبود.

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه ی حاضر، CRT باعث کاهش نمره ی افسردگی در بین افراد دارای نقص شناختی خفیف می شود و این درمان در مقایسه با tACS، CRT+tACS و ویتامین D موثرتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718341 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!