ارزیابی مدل منطقه ای WRF-GHG و مدل جهانی TM3 در مطالعه غلظت ستونی دی اکسید کربن روی ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره ای GOSAT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در زمینه گرم شدن کره زمین و تغییرات آب وهوایی، کربن دی اکسید (2CO) یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای است که تاثیر بسزایی در روند گرمایش جهانی دارد. به دلیل وضوح افقی کم مدل های انتقال جهانی در مناطق قاره ای یا ساحلی، شبیه سازی گاز کربن دی اکسید در فواصل زمانی ساعتی/ هفتگی با وضوح قائم بیشتر از مهم ترین چالش های محیطی است. در این مطالعه ضمن گردآوری اطلاعات گسیل کربن دی اکسید از منابع مختلف، شبیه سازی عددی منطقه ای غلظت جوی دی اکسید کربن با تفکیک مکانی 30 و 10 کیلومتر با استفاده از مدل تحقیقات آب وهوا و پیش بینی- شیمی (WRF-GHG) انجام و از اطلاعات 2XCO بازیابی شده از مشاهدات ماهواره گوست (GOSAT) برای کنترل دقت و ارزیابی نتایج شبیه سازی غلظت ستونی کربن دی اکسید در فصل گرم (ماه اوت) و سرد (ماه فوریه) در مقایسه با نتایج خروجی مدل جهانی TM3 استفاده شد. عملکرد شبیه سازی ها در پیش بینی غلظت گاز گلخانه ای کربن دی اکسید برای دوره مطالعاتی فوریه و اوت در سال 2010 نشان داد تغییرپذیری مکانی و زمانی متغیرهای هواشناسی دما، باد و رطوبت نسبی با ضرایب همبستگی 92%-86%، 75%-67% و 82%-76% به خوبی شبیه سازی شده است. نتایج ارزیابی نشان داد مدل WRF-GHG با توجه به خطاهای آماری بهتر از مدل جهانی TM3 عمل می کند. متوسط خطای اریبی در هر دو ماه گرم و سرد به ترتیب 79/0- و 45/0 (85/0- و 12/1) در مدل منطقه ای (جهانی) است. نتایج ارزیابی همچنین حاکیست تفاوت موجود بین غلظت های شبیه سازی شده و مشاهدات 2XCO از ماهواره GOSAT می تواند ناشی از فراتخمین گسیل ناشی از فعالیت های انسانی، گسیل اقیانوسی و بهره برداری از سوخت های فسیلی باشد. این مطالعه نشان داد مدلWRF-GHG  قادر است به خوبی بسیاری از ویژگی های مهم میدانهای متغیرهای جوی را در جنوب غربی آسیا (منطقه خاورمیانه - ایران) شبیهسازی کند و استفاده از آن برای مطالعات آتی در این منطقه کارساز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720634 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!