بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای لرزه خیزی در منطقه شمال شرق ایران پیش از وقوع زمین لرزه های با بزرگای بیش از 5 در منطقه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای لرزه خیزی b-value و Z-value در منطقه شمال شرق ایران پیش از وقوع زمین لرزه های با بزرگای بیش از 5 در این منطقه بررسی شد. برای این منظور، فهرست رویدادهای لرزه ای با بزرگای محلی بیش از 3/0 که بعد از سال 2006 میلادی رخ داده بودند، از مرکز لرزه نگاری کشوری استخراج شد. پس از اعمال پردازش های اولیه که شامل حذف داده های حاصل از انفجارات معدنی، حذف داده های وابسته (پیش لرزه ها و پس لرزه ها) و حذف داده هایی با بزرگای کمتر از حد آستانه کامل بودن فهرست  بود، از داده های باقیمانده برای بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای لرزه خیزی استفاده شد. تایج این مطالعه نشان دهنده آن است که قبل از تمام ده زمین لرزه هدف، دست کم یکی از بی هنجاری های مرتبط با پارامترهای لرزه خیزی مذکور را می توان به صورت گذشته نگر مشاهده کرد. همچنین مشخص شد عمده مناطقی که روند b در آنها در طی زمان کاهشی است و مقدار b کمتر از 1 و هم زمان، مقدار Z بزرگ تر از 3 دارند، مستعد وقوع زمین لرزه های بااهمیت (با بزرگای محلی بیش از 0/5) در آینده هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، بین بی هنجاری های مربوط به پارامترهای لرزه ای مذکور همبستگی به نسبت زیادی وجود دارد و در پاره ای از موارد، ضریب همبستگی بیش از 6/0 است. در مجموع، نتایج این مطالعه موید آن است که تغییرات مکانی-زمانی پارامترهای نامبرده را می توان شاخصی موثر برای مناطق مستعد وقوع زمین لرزه های بااهمیت دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!