مطالعه ساختارهای مغناطیسی با استفاده از داده های مغناطیس هوایی و بررسی ارتباط آنها با کانی زایی مس پورفیری در محدوده مطالعاتی شهربابک، استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای تخمین ساختارهای مغناطیسی با استفاده از داده های مغناطیس هوایی روش های مختلفی به کار می رود. در این پژوهش با استفاده از داده های مغناطیس هوایی در محدوده مطالعاتی شهربابک واقع در غرب استان کرمان، ساختارهای مغناطیسی استخراج و با موقعیت اندیس های مس پورفیری در محدوده مورد مطالعه مقایسه شده است. در این پژوهش از داده هایی استفاده می شود که سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1977 برداشت کرده است. این داده ها با فاصله خطوط 500 متر و ارتفاع 120 متر برداشت شده اند. جهت استخراج ساختارهای مغناطیسی از فیلترهای برگردان به قطب و زاویه تیلت استفاده و برای اعتبارسنجی نتایج، نقشه های ژئوفیزیکی تهیه شده با موقعیت اندیس های مس موجود، تصاویر ماهواره ای استر و نقشه زمین شناسی شهربابک مقایسه شده است. طبق نقشه زمین شناسی 1:100000 شهربابک، عمده واحدهای پوشاننده محدوده مورد مطالعه از جنس آذرین مافیک هستند و خاصیت مغناطیسی آنها متوسط تا زیاد است، اما بر اساس تفسیر نتایج مغناطیس هوایی، در بخش های عمده ای از این واحدهای آذرین مافیک، اثر مغناطیس زدایی را می توان مشاهده کرد که ناشی از گسترش دگرسانی در محدوده مطالعاتی است. همچنین موقعیت اندیس های مس شناخته شده در محدوده مورد مطالعه سازگاری مناسبی با خط واره ها و توده های مغناطیسی استخراج شده از داده های مغناطیس هوایی دارد. ساختارها و توده های نفوذی موجود در محدوده مطالعاتی شهربابک دو عامل بسیار مهم در کانی سازی مس محسوب می شوند و بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از داده های مغناطیس هوایی نقش موثری در مشخص کردن آنها دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720636 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!