بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر گشتاور ایزوکینتیک عضلات مچ پای افراد مبتلا به صافی کف پا پس از اعمال خستگی در گروه های سنی حین رشد و بلوغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

صافی کف پا اختلالی است که در افراد با گروه های سنی مختلف موجب کاهش عملکرد می گردد. یکی از درمان های جدید در این زمینه ارتعاش کل بدن می باشد. هدف این مطالعه بررسی گشتاور ایزوکینتیک عضلات مچ پا پس از اعمال مداخله ارتعاش کل بدن در سنین مختلف رشد و بعد از رشد، در افراد مبتلا به صافی کف پا بوده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده، 64 فرد مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر به صورت غیر احتمالی در دسترس وارد مطالعه شدند. افراد بر اساس گروه های سنی حین رشد و پس از سن رشد در 4 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. سپس در گروه های مداخله،12 جلسه ارتعاش کل بدن به صورت 3 جلسه در هفته در وضعیت ایستاده اعمال شد. همه آزمودنی ها قبل و پس از اعمال مداخله ارتعاش و در دو مرحله قبل و پس از اعمال خستگی عمومی از نظر گشتاور ایزوکینتیک عضلات اینورتور و اورتور در دو سرعت زاویه ای 30 و 120 درجه بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد بین گروه های کنترل و مداخله قبل از اعمال مداخله ارتعاش کل بدن، پارامتر گشتاور حداکثر ایزوکینتیک اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0>p). اثر پارامتر خستگی و سرعت زاویه ای گشتاور ایزوکینتیک بر گشتاور عضلات اینورتور و اورتور معنی دار بوده است (05/0<p). گشتاور ایزوکینتیک عضلات اینورتور و اورتور در هر دو زاویه 30 و 120 درجه پس از اعمال 10 جلسه ارتعاش کل بدن نسبت به قبل از اعمال مداخله در هر دو حالت با و بدون خستگی بهبودی معنی دار داشت (05/0<p).

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد ارتعاش کل بدن می تواند به عنوان یک مدالیته نسبتا جدید در کاهش اثرات خستگی حین دویدن و افزایش قدرت عضلات مچ پا در دو گروه سنی حین رشد و پس از سن رشد موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
527 تا 534
لینک کوتاه:
magiran.com/p2722146 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!