بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یکی از عارضه های مهم شغل پرستاری فرسودگی شغلی است که موجب افت سلامت روانی پرستاران، کیفیت مراقبت های درمانی و کاهش رضایت بیماران از روند درمان می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سمنان بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1399، 151 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های سمنان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از دو پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلاج صورت گرفت. متغیرهای کمی به صورت میانگین و انحراف معیار و توصیف متغیرهای کیفی با استفاده از جداول توزیع فراوانی (تعداد و درصد) ارائه شد.

یافته ها

میانگین سنی شرکت کنندگان 8/8±41/36 سال، 23 نفر مرد و 128 نفر زن بودند. میانگین سابقه خدمتی افراد شرکت کننده در مطالعه 8/7±38/12 سال بود. شاخص فرسودگی شغلی در 5/75 درصد و مولفه های خستگی عاطفی (هیجانی) در 9/70 درصد، مسخ شخصیت در 1/82 درصد و فقدان موفقیت فردی (کفایت شخصی) در 9/58 درصد شرکت کنندگان در محدوده متوسط بود. میانگین امتیاز فرسودگی شغلی و مولفه های آن در بر حسب سن، جنسیت، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی و محل خدمت تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر، میزان و شدت فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در مراکز درمانی شهر سمنان بالا بود. انجام مطالعات بیش تر به منظور ارزیابی جامع عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی و برنامه ریزی به منظور اجرای مداخلات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
690 تا 696
لینک کوتاه:
magiran.com/p2722171 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!