نقش ناهمگونی مهار ت آموزی فنی بر اشتغا ل پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بر پایه ادبیات، بررسی نقش مهارت‏های فنی در اشتغال‏ پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی، از دید محققان، مغفول مانده است. بر این مبنا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مهارت های فنی در اشتغال پذیری ادراک شده دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش کاربردی، دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی رشته‏ های مختلف کشاورزی در دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی1401-1400 بودند. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش معکوس ریشه مربع و روش نمونه‏ گیری چندمرحله‏ ای انتخاب شدند(384 تن). ابزار پژوهش پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت پنج سطحی‏ بود که روایی محتوایی آن با نظرخواهی از متخصصان و نیز محاسبه بار عاملی و انجام آزمون‏ های روایی واگرا و روایی تشخیصی و پایایی آن نیز از طریق محاسبه تتای ترتیبی و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد (7/0<θ). در تجزیه و تحلیل داده‏ ها از مدل‏ بندی معادله‏ های ساختاری و فرایند مبنایی بخش بندی ترکیب محدود استفاده شد. نتایج یافته ‏ها نشان دادند که مهارت‏ های فنی، رابطه‏ ی معنی‏ دار آماری با اشتغال‏ پذیری ادراک شده دانشجویان کشاورزی دارد. همچنین، با کشف کلاس‏ های ناهمگونی پنهان در بافت داده‏ های پژوهش، مشخص شد، قدرت تبیین اشتغال پذیری ادراک شده دانشجویان کشاورزی توسط مهارت های فنی برای 2/79 درصد دانشجویان مورد مطالعه، بسیار ناچیز و برای 8/20 درصد آنان، بسیار بالاست. تحلیل‏ داده‏ ها نشان داد که دو گروه بر پایه میزان علاقه به رشته تحصیلی از یکدیگر متمایزند. نتایج به دست آمده، می‏ تواند در برنامه‏ ‏ریزی برای حرکت آموزش عالی کشاورزی به سوی پرورش دانشجویان اشتغال‏ پذیر به کار گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2724148 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!