مقادیر طبیعی پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا در جمعیت 76-20 ساله تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

سونوگرافی کمی استخوان (QUS)، روشی کم هزینه، ارزان و غیرتهاجمی برای سنجش تراکم استخوان است. هدف این مطالعه تعیین حدود طبیعی پارامترهای QUS در یک جمعیت ایرانی است.

مواد و روش ها

استخوان پاشنه پا در 259 فرد سالم 20-76 ساله)شرکت کنندگان مطالعه IMOS که به روش تصادفی از سطح شهر تهران انتخاب شده بودند(به روش QUS با استفاده از دستگاه Achilles+ در بخش BMD مرکز تحقیقات غدد علوم پزشکی تهران بررسی شد. پس از تعیین حدود طبیعی، نمودار صدک های 2.5، 50، 97.5 برای مقادیر ضریب سختی در زنان و مردان رسم شد.

یافته ها

رابطه سن و جنس با SOS، BUA و SI معنی دار بود (p<0.05). p-value در رابطه قد با آنها کمتر از 0.001 بود. رابطه وزن با (0.002= p-value) BUA و (0.024= p-value) SI معنی دار بود. در زنان رابطه تعداد سال های یائسگی با SOS، BUA و SI معنی دار بود p-value) ها به ترتیب 0.043، 0.018 و (0.035. استفاده از مقادیر SI افراد 40-20 ساله ایرانی به عنوان مقادیر مرجع برای تشخیص بیماری در شرکت کنندگان، تفاوت معنی داری در شیوع تشخیص پوکی استخوان با حالتی که مقادیر جمعیت غربی (موجود در دستگاه) به عنوان مرجع استفاده شد، ایجاد نکرد، یعنی مقادیر ایرانی و مقادیر غربی، هم خوانی خوبی برای تشخیص پوکی استخوان دارند (K=0.875).

نتیجه گیری

نتایج، نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین SI در زنان و مردان 20-40 ساله ایرانی با میانگین SI در زنان و مردان 20-40 ساله غربی است. این مطلب می تواند زمینه ساز استفاده گسترده از QUS پاشنه پا برای تشخیص پوکی استخوان در کشورهای مختلف باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p288402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.