بررسی تاثیر راهبردهای مشاوره ای بر کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استرس ها یا فشارهای عصبی در هر محیطی واکنش های غیر اختصاصی ارگانیسم را موجب می شوند و ضرورت تغییر و تحول را در روند معمولی زندگی به دنبال دارند. با توجه به اینکه محیط دانشگاه می تواند حاوی عوامل استرس زا از قبیل دور شدن از محیط خانواده، مسایل مالی، مشکلات ارتباطی و غیره باشد و لزوم توجه و کاهش استرس در بین دانشجویان را می طلبد، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر راهبردهای مشاوره ای بر کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان جدید الورود (80-79) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی است که بر روی تعداد 40 نفر از 148 نفر دانشجویان جدید الورودی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند و در آزمون اولیه با استفاده از پرسشنامه GHQ-28، نمره 23 و بالاتر از آن را کسب نمودند انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. سلامت روانی هر دو گروه به مدت 3 ماه بدون انجام هر گونه مداخله ارزیابی گردید و سپس گروه مورد به مدت 4ماه تحت آموزش راهبردهای مشاوره ای قرار گرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه مورد نظر با استفاده از آزمونهای آماری ANOVA، t-test و Dankan تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد 1/81% نمونه ها دختر و 9/18% پسر بودند. میانگین نمرات کل در گروه مورد قبل از مداخله 14/3±60/23، بعد از مداخله 01/3±90/14 بود (001/P<0) و در گروه شاهد 15/3±60/24 و 14/3±50/23 بود. ارتباط معنی داری بین گذشت زمان، خوگیری با محیط دانشگاه، سازگاری با محیط دور از خانواده و میزان بروز مشکلات روانشناختی وجود نداشت در حالی که میان ارایه راهبردهای مشاوره ای مثل آموزش مهارت های زندگی، شناخت درمانی و آموزش آرام سازی و کاهش مشکلات روانشناختی ارتباط معنی داری وجود داشت (001/P<0).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج فوق ارایه راهبردهای مشاوره ای یا مداخلات روانشناختی از قبیل آموزش مهارتهای زندگی، شناخت درمانی و آموزش آرامسازی می تواند باعث بهبودی و کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p292959 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!