بررسی مقایسه ای ال - کارنیتین آزاد سرم در زنان مبتلا به دیابت نوع دو با و بدون عوارض مزمن: یک مطالعه - شاهدی

چکیده:
هدف
نظر به نقش اساسی کارنیتین در متابولیسم اسیدهای چرب و گلوکز و با توجه به تاثیر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی در بروز عوارض مزمن دیابت (شامل آترواسکلروز، نفروپاتی، نوروپاتی و رتینوپاتی)، مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سرمی کارنیتین آزاد سرم در زنان دیابتیک مبتلا به عوارض مزمن در مقایسه با زنان دیابتی فاقد عوارض، صورت گرفت.
روش بررسی
در این مطالعه سطوح کارنیتین آزاد، گلوکز و لیپیدهای سرم در دو گروه زنان دیابتی دارای عوارض مزمن (گروه مورد) بدون عوارض مزمن (گروه شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه گیری سطح کارنیتین با استفاده از کیت آنزیماتیک و توسط اسپکتروفتومتر uv/vis، انجام شد.
یافته ها
میانگین و خطای معیار غلظت ال – کارنیتین آزاد سرم در گروه مورد پایین تر از گروه شاهد (به ترتیب 41.76±2.85 و 53.89±3.55 میکرومول در لیتر) بود که بر اساس آزمون تی مستقل این تفاوت از نظر آماری معنادار برآورد گردید (P<0.001).
نتیجه گیری
اگر چه میزان کارنیتین آزاد سرم در دو گروه در محدوده طبیعی بود و کمبود کارنیتین در دو گروه دیده نشد، پایین تر بودن میزان کارنیتین آزاد سرم در گروه مبتلا به عوارض مزمن دیابت در مقایسه با گروه بدون عوارض را می توان ناشی از تاثیر احتمالی افزایش اسیلاسیون کارنیتین، افزایش دفع ادراری اسیل کارنیتین و کاهش باز جذب کلیوی آن دانست. با توجه به این امر احتمالا در بیماران دیابتی و خصوصا مبتلایان به عوارض مزمن دیابت نیاز به کارنیتین افزایش می یابد؛ بنابراین مکمل یاری با ال – کارنیتین در بیماران دیابتی ممکن است مفید واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
230
لینک کوتاه:
magiran.com/p303172 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!