بررسی میزان سالمونلا در لجن هضم شده خروجی از هاضم های بیهوازی تصفیه خانه فاضلاب شهری

چکیده:
هدف
هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان سالمونلا در لجن خروجی از هاضم های بی هوازی تصفیه فاضلاب شهری به عنوان یک شاخص بهداشتی در کاربرد لجن فاضلاب و مقایسه آن با استانداردهای ایران و جهان بود.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی تحلیلی از لجن هضم شده تصفیه خانه های فاضلاب شماره یک و شاهین شهر اصفهان به صورت ادواری نمونه برداری شد و شمارش سالمونلا طبق روش ارایه شده از سوی انجمن بهداشت عمومی امریکا و سازمان حفاظت محیط زیست امریکا سال 1992 روی هر نمونه انجام شد.
یافته ها
میانگین تعداد سالمونلا در لجن هضم شده تصفیه خانه شماره یک و شاهین شهر بر حسب روش بیشترین تعداد احتمالی به ترتیب 24 و 11 عدد در هر 4 گرم از جامدات خشک لجن بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین درصد کاهش جامدات فرار (مواد آلی) و سالمونلا در لجن هضم شده تصفیه خانه شماره یک (P<0.009 و r=0.9207) و در لجن هضم شده تصفیه خانه شاهین شهر (P<0.001 و r=0.9889) همبستگی آماری معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که با کاهش جامدات فرار، احتمالا میزان سالمونلای بیشتری کاهش می یابد. هیچ کدام از دو تصفیه خانه، استاندارد پیشنهاد شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای لجن مصرفی در کشاورزی را تامین نکرده بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
250
لینک کوتاه:
magiran.com/p303175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!