بررسی اثربخشی بحث گروهی بر تصویر ذهنی نوجوانان (18-11 سال) تالاسمیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تالاسمی ماژور با توجه به مزمن بودن و درگیری مادام العمر آن می تواند بر تصویر ذهنی افراد مبتلا به این بیماری که اکثریت آنها در ایران در گروه سنی زیر هیجده سال می باشند اثر بگذارد و این تغییر در تصویر ذهنی می تواند بر شیوه سازگاری فرد، نحوه زندگی وی و تعاملات اجتماعی او اثر گذاشته و او را نسبت به همسالان خود بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی اجتماعی مانند تصویر ذهنی ناخوشایند و ترس از طرد شدن و غیره قرار دهد. لذا این پژوهش با هدف تعیین و بررسی تاثیر روش بحث گروهی بر تصویر ذهنی نوجوانان 18-11 سال مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان شهرکرد انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش یک تحقیق نیمه تجربی از نوع آزمون قبل و بعد است که بر روی 35 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کنندگان بخش تالاسمی بیمارستان هاجر شهرکرد شامل 21 نفر دختر و 14 پسر که به صورت غیر تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. تصویر ذهنی نمونه های مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه تصویر ذهنی افراد قبل از هر نوع مداخله ای مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس نمونه ها در گروه های 12-8 نفری به مدت 8 هفته و هر هفته دو جلسه یک ساعته در جلسات بحث گروهی قرار گرفتند و پرسشنامه مورد نظر بلافاصله و یکماه بعد از مداخله ارزیابی و نتایج حاصل با استفاده از آزمون t تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
نمره تصویر ذهنی قبل از مداخله 7.66±180.10 بود که بعد از مداخله 5.19±187.9 و یک ماه بعد از مداخله به 5.6±187.83 افزایش یافت (p<0.001). در حیطه خود روانشناختی و خود سازگاری در هر دو گروه پسران و دختران قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.001) ولی در حیطه خود اجتماعی، خود جنسی و خود خانوادگی این اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری
بکارگیری روش بحث گروهی موجب بهبود تصویر ذهنی نوجوانان تالاسمیک می شود و به عنوان یک روش مناسب در بهداشت روانی بیماران مزمن از جمله تالاسمی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p329535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!