بررسی تاثیر عمل لیزیک بر نتای اتورفراکتومی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
این تحقیق با توجه به روند رو به افزایش عمل لیزیک و اهمیت اتورفراکتومتر بعد از لیزیک و مشاهده بعضی تغییرات در نتایج عینی و ذهنی پس از عمل در بیمارستان بقیه اله صورت گرفت.
مواد و روش ها
تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد روی 55 بیمار و تعداد 110 چشم انجام گرفت. بیماران بیش از 18 سال سن داشتند و فاقد بیماری چشمی و سیستمیک بودند. قبل از عمل جراحی معاینات کامل چشمی، مشورت با بیمار و توضیح مزایا و معایب ناشی از عمل صورت گرفت. رفراکشن عینی با دستگاه اتورفراکتومتر و رفراکشن مانیفست توسط اپتومتریست و همچنین کراتومتری و توپوگرافی انجام گردید. قبل از انجام تحقیقات دستگاه اتورفراکتورTOPCON RMA 2300 کالیبره و مطابق استاندارد میانگین به صورت کامپیوتری ثبت می شد و پس از انجام لیزیک، روز بعد از عمل مجددا بیماران از لحاظ رفراکشن و V/A بررسی می شدند. در تمام موارد مقدار سیلندر کمتر از مقدار اسفر بود. تمام اعمال جراحی توسط یک جراح و یک دستگاه صورت پذیرفت. وضعیت رفراکشن توسط اپتومتریستی صورت می گرفت که از این مطالعه بی خبر بود. مقادیر رفراکشن قبل و بعد از عمل این افراد با آماره مان- ویتنی مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها
از بین 110 چشم بیمار تحت عمل لیزیک 55 چشم مربوط به سمت راست، 55 چشم مربوط به سمت چپ بود. ضمنا 40 مورد مربوط به زن (36.4%) و 70 مورد مربوط به مردها (63.6%) و محدوده سنی بیماران 8±31.2 بود. میزان اتورفراکتومتری قبل و بعد از عمل به ترتیب 2.93±6.76- و 1.59±1.66- بود. این میزان در رفراکشن مانیفیست به ترتیب عبارت بود از 3.76±6.008- و 1.26±0.63. در میزان رفراکشن عینی و ذهنی در مقادیر اسفریک و سیلندریک قبل از عمل تفاوت معنی داری وجود نداشت (p<0.04). میزان رفراکشن عینی و ذهنی در مقادیر اسفریک و سیلندریک بعد از عمل تفاوت معنی داری نسبت به قبل از عمل داشت (p<0.000).
نتیجه گیری
به نظر می رسد که بعد از عمل لیزیک نتایج ذهنی قابل اعتمادتر از نتایج عینی است. لذا به کارگیری این روش توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
311
لینک کوتاه:
magiran.com/p336635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.