بررسی تاثیر اصلاح راستای کشکک بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلانی VMO/VL در حین انقباض ایزومتریک در دو زنجیره حرکتی باز و بسته

چکیده:
هدف
بررسی تاثیر تیپنگ کشکک روی نسبت فعالیت الکتریکی عضلانی VMO/VL در حین انقباض ایزومتریک حداکثر در دو زنجیره حرکتی باز و بسته
مواد و روش ها
در یک روش کارآزمایی بالینی، 30 نفر مرد سالم غیر ورزشکار انتخاب شدند. میزان فعالیت الکتریکی عضلانی را با استفاده از یک برنامه نرم افزاری ویژه توسط دستگاه بیوفیدبک تعیین شد.
یافته ها
نتایج بدست آمده نشان داد که تیپنگ کشکک به طور معنی داری میزان فعالیت VMO/VL را در زنجیره حرکتی باز با P=0.03 و در زنجیره حرکتی بسته با P=0.002 افزایش داد.
نتیجه گیری
استفاده از تیپنگ کشکک سبب مهار عضله VL و تسهیل عضله VMO شده و در نتیجه باعث اصلاح حرکت غیر طبیعی کشک شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p3377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!