عوامل خطرزای حاملگی نابجا

چکیده:
مقدمه

حاملگی نابجا یکی ازمشکلات پزشکی جهان امروز وتهدیدی جدی در زندگی زنان است که عوامل خطرزای آن از دیرباز مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

هدف

تعیین عوامل خطرزای حاملگی نابجا نوع پژوهش: پژوهش به صورت مورد- شاهدی انجام گرفت. اطلاعات مربوط به گروه مورد(حاملگی نابجا) و شاهد(زایمان طبیعی)از پرونده های موجود دربایگانی بیمارستانها درفاصله زمانی بهمن 1373 تا بهمن 1378، توسط پژوهشگر استخراج شده ودر برگه ثبت اطلاعات که از 4 بخش عوامل زمینه ای، فردی، عوامل مربوط به روش های درمان نازایی وعوامل مربوط به روش های پیشگیری از بارداری تشکیل شده بود، ثبت گردید. متغیرهای موجود در دو گروه مورد وشاهد مورد بررسی وتجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند.
نمونه: کل 290 نفرزنی که باتشخیص حاملگی نابجا درطول 5 سال در بیمارستانهای واقع در جنوب و مرکز تهران بستری شده بودند گروه مورد را تشکیل دادند. جهت انتخاب گروه شاهد نیز از بین زنانی که در بیمارستانهای مذکور ودر همان مدت زایمان طبیعی کرده بودند، 870 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

نتایج

دراین پژوهش رابطه بین حاملگی نابجا ومتغیرهای سن مادران، تعداد دفعات زایمان، سابقه حاملگی نابجا، سابقه جراحی لگنی، شکمی ولوله های رحمی، سابقه بیماری های التهابی لگنی، نازایی ومصرف سیگار ونیز استفاده از برخی روش های پیشگیری از بارداری همزمان با وقوع بارداری اخیر، معنی دار بودند(05/0 P V <).
بحث و

نتیجه گیری

سن بالای مادران، تعداد زایمانها، سابقه حاملگی نابجا، سابقه جراحی لگنی، شکمی و لوله های رحمی، سابقه بیماری های التهابی لگنی، نازایی ومصرف سیگار ونیز عدم موفقیت برخی از روش های پیشگیری از بارداری از عوامل احتمالی خطرزای حاملگی نابجا می باشند. پیشنهاد می شود که پرسشنامه کوتاهی در رابطه با عوامل خطرزای حاملگی نابجا جهت ارائه به مادران بارداری که به واحدهای مراقبت پیش از تولد مراجعه می کنند، تهیه شود.
همچنین پیشنهاد می شود پژوهشهایی در رابطه با خطرزایی هریک ازعوامل بعداز همسان کردن دو گروه وبه صورت آینده نگر انجام گیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p34416 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!