بررسی تاثیر شیاف دیکلوفناک بر شدت درد پرینه پس از زایمان

چکیده:
مقدمه

درد همواره به علت بیماری و آسیب نیست بلکه بدنبال کسب تجربه مثبت زایمان نیز بوجود می آید که درد ناشی از اپی زیوتومی و پارگی باعث آشفتگی و اضطراب و تاخیر در ایجاد رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد می گردد و کاهش آن بوسیله مسکن های مختلف از جمله داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مثل شیاف دیکلوفناک می تواند تضمین کننده ارتقاء سلامت خانواده و مادر در جهت مراقبت از خود و نوزادش باشد.

هدف

تعیین تاثیر شیاف دیکلوفناک بر شدت درد پرینه پس از زایمان نوع پژوهش: پژوهش حاضر به صورت کار آزمایی بالینی تصادفی دو سوکور با گروه کنترل انجام گرفت. شدت درد پرینه در زمانهای قبل از تجویز اولین شیاف (بعد از ترمیم پرینه)، 12 ساعت پس از زایمان (قبل از تجویز دومین شیاف) و 24، 48 و 72 ساعت پس از زایمان با استفاده از خط کش مدرج (VAS) به وسیله پرسش و نشان دادن خط کش به مادران مشخص گردید. سپس شدت درد در هر دو گروه قبل وبعد از استفاده از شیاف با یکدیگر مقایسه شد.
نمونه: 80 زن 18تا35 ساله باحاملگی اول یادوم باپارگی درجه دوم یااپی زیوتومی میانی طرفی راست که به طور تصادفی واز طریق قرعه کشی در دوگروه دیکلوفناک وپلاسبو قرارگرفتند (40 نفر در هر گروه).

نتایج

میانگین شدت درد پرینه در گروه دیکلوفناک در 48 ساعت پس از زایمان کاهش معنی داری نسبت به پلاسبو پیدا کرده بود (0/03 P =) و در 12 ساعت پس از زایمان در سطح معنی دار 01/0 = a هم میانگین شدت درد پرینه در گروه دیکلوفناک تفاوت معنی داری با گروه پلاسبو داشت (08/0 = P) و در ساعات 24 و 72 بعد از زایمان این تفاوت معنی دار نبود و دیکلوفناک و پلاسبو در کاهش درد پرینه با هم اختلافی نداشتند.

بحث و نتیجه گیری

از شیاف دیکلوفناک می توان به عنوان یک ضد درد جهت کاهش و تسکین درد پرینه پس از زایمان استفاده نمود. پیشنهاد می شود که این دارو در دفعات بیشتر مورد مقایسه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p34417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!