بررسی چگونگی ساز و کار قیمت گذاری آربیتراژ (APT) با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این مقاله سعی شده تا با استفاده فن تحلیل عاملی چگونگی مدل قیمت گذاری آربیتراژ مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا بارهای عاملی (Factor Loading) از ماتریس واریانس- کوواریانس بازده هفته های فرد استخراج و سپس با میانگین کل بازده هفته های فرد به عنوان متغیر وابسته رگرسیون زده و معادله تعادلی (صرف ریسک ها یا ها) از مجموع آن ها (بارهای عاملی) استخراج می شود، لازم به یادآوری است که بارهای عاملی در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل محسوب می شود، در نهایت معادله تعادلی به دست آمده با میانگین بازده هفته های زوج مورد آزمون قرار گرفت تا قدرت پیش بینی مدل برآورد شود، که مشخص شد در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری بین میانگین مجذور خطاهای روزهای زوج و فرد وجود ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بازده سهام در بازار ایران حداقل تحت تاثیر یک مدل دوعامله است، این دو عامل 40 درصد از نوسانات کل بازده را در پرتفوی مورد نظر تبیین می کنند. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که فرصت های آربیتراژ در بازار سرمایه ایران وجود دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p351792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!