مقادیر نرمان توده استخوانی در نوجوانان ایرانی 20 - 10 ساله

چکیده:
زمینه و هدف

هر چند که پوکی استخوان در اطفال و نوجوانان شایع نیست اما از آنجا که به نظر می آید میزان تراکم مواد معدنی استخوان در این گروه سنی می تواند پیشگویی کننده وضعیت آن در سالهای آینده زندگی باشد، در حال حاضر مطالعات متعددی جهت تعیین میزان تراکم استخوان در این گروه سنی انجام می گردد. هدف این مطالعه تعیین میزان مرجع تراکم استخوان به روش DXA1 در جمعیت 20-10 ساله تهران بود.

روش بررسی

یک گروه 187 نفری از افراد 20-10 ساله سالم بطور تصادفی انتخاب شدند. با کمک روش DXA تراکم استخوانی نواحی مختلف ران و مهره های کمری اول تا چهارم (L1-L4) تعیین شد. مرحله بلوغ افراد مشخص گردید و توسط یک پرسشنامه نیز تخمینی از مصرف روزانه کلسیم تعیین گردید. در تمامی افراد گروه مورد مطالعه سطح سرمی کلسیم، فسفر، ویتامینD، هورمون پاراتیرویید و آلکالن فسفاتاز مشخص شد.

یافته ها

میزان تراکم استخوانی با سن، قد، وزن و مرحله بلوغ، همبستگی مثبت نشان داد. میزان مصرف کلسیم با میزان تراکم استخوانی گردن ران همبستگی نشان داد، در حالیکه این همبستگی در مورد مهره های کمری مشاهده نشد. دختران تا 18 سالگی در ناحیه مهره های کمری تراکم استخوانی بیشتری داشتند و در مقابل در ناحیه گردن استخوان ران تراکم استخوانی در تمامی سنین در پسران بیشتر بود. هرچند که در هیچ یک از این دو ناحیه اختلافات معنی دار نبود. میزان تراکم استخوانی گردن استخوان ران و مهره های کمری در مراحل مختلف بلوغ تنها در مرحله 3 و 4 اختلاف آماری معنی دار داشت.

نتیجه گیری

منحنی های طبیعی که در این مطالعه بدست آمد می تواند به عنوان یک استاندارد جهت پیش بینی تراکم استخوانی نوجوانان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
61
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.